محل دفتر:

تلفن: 001(312)233-1000
تلفن خط فارسی: 001(312)427-0139
فکس: 001(312)233-1007
ایمیل: info@kameli.com

دفتر وکالت در آدرس زیر واقع شده است:

1319 South State Street
Suite C2
Chicago, IL 60605
در گوگل مپ ببینید