فرآیند برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5)

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، فرآیند برنامه گرین کارت سرمایه گذاری (EB-5) در سه گام انجام می پذیرد:

  • گام اول:

هدف از این گام تهیه کلیه مدارکی است که به همراه فرم I-526 به اداره USCIS یا اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود. بسته به اینکه متقاضی تصمیم داشته باشد برای سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای و یا در یک تجارت شخصی اقدام نماید, مدارک متفاوتی جمع آوری شده و پس از طی مراحل اولیه پرونده به اداره مهاجرت و خدمات شهروندی فرستاده می شود.

  • گام دوم:

پس از آن اگر فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت خارج از آمریکا باشد مدارک وی به انضمام فرم DS-260 به کنسولگری فرستاده شده و ضمن مراجعه به آنجا ویزای ورود به آمریکا را دریافت می نماید. پیرو ورود وی به آمریکا گرین کارت موقت برایش ارسال می گردد. در موارد معدودی که فرد به هنگام دریافت پاسخ از اداره مهاجرت در داخل کشور آمریکا باشد مدارک وی به همراه فرم I-485 برای تغییر وضعیت ارسال می گردد که در نتیجه گرین کارت موقت وی صادر می گردد (در نمودار نشان داده نشده است).

  • گام سوم:

در فاصله 21 تا 24 ماه بعد از ورود اولیه فرد به آمریکا مدارک وی به انضمام فرم I-829 برای دریافت اقامت دائمی غیر مشروط ارسال می گردد.

شرایط مربوط به سرمایه

سرمایه به معنای پول نقد، تجهیزات، موجودی، سایر اموال ملموس، معادل پول نقد و بدهی ای است که دارایی سرمایه گذار خارجی در گرو (رهن) آن است. البته در مورد اخیر سرمایه گذار باید شخصا و در درجه اول مسئول بوده و دارایی واحد جدید تجاری که درخواست ویزای سرمایه گذاری مبتنی بر آن است، برای پرداخت بدهی مورد استفاده قرار نگیرد. سرمایه بر مبنای نرخ بازار و بر پایه واحد پولی دلار محاسبه خواهد شد. بر اساس ماده 203(b)(5) قانون ملیت و مهاجرت، دارایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از روشهای غیر قانونی (مانند فعالیتهای مجرمانه) به دست آمده اند، سرمایه محسوب نمی شوند.

نکته: سرمایه را نمی توان قرض کرد.

حداقل میزان سرمایه گذاری

  • به طور کلی حداقل میزان سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا یک میلیون دلار است.
  • حداقل میزان سرمایه گذاری در منطقه استخدامی مورد هدف (منطقه ای با نرخ بیکاری بالا یا منطقه روستایی) 500000 دلار است.

منطقه استخدامی مورد هدف: منطقه ای است که در زمان سرمایه گذاری روستایی بوده یا با نرخ بیکاری ای که حداقل 150 درصد متوسط ملی است، مواجه است.

منطقه روستایی: منطقه ای خارج از محدوده شهری (این امر را اداره مدیریت و بودجه تعیین می کند) یا خارج از مرز هر شهری است که دارای 20000 نفر جمعیت یا بیشتر است.

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟