دکتر طاهر کاملی وهمکاران

The Law Offices of Kameli & Associates

تفسیر رای دیوان عالی ایالات متحده در رابطه با منع ورود اتباع ۶ کشور

بعد از جلوگیری دادگاه های فدرال و تجدید نظر از اجرای دستور اجرای رییس جمهور آمریکا, آقای دونالد ترامپ اکنون دیوان عالی ایالات متحده رای به اجرای بخش هایی از این دستور را صادر کرده است. در این برنامه تفسیر دقیق رای صادره دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رابطه با دستور اجرایی آقای ترامپ را میتوانید از زبان آقای دکتر طاهر کاملی وکیل دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بشنوید.

Read More

رویه جدید اداره مهاجرت آمریکا در خصوص حفظ سرمایه گذاری

اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده آمریکا در 14 ژوئن 2017 راهنمای جدید رویه و سیاست کاری خود را صادر کرد. یک از نکات قابل توجه مطرح در این راهنما این است که پس از سپری شدن دو سال اقامت دائم مشروط و به فرض ایجاد شغل برای 10 تبعه یا مقیم دائم آمریکا، سرمایه گذاران دیگر ناچار به ادامه سرمایه گذاری خود در پروژه نخواهند بود. به دیگر سخن، سرمایه گذاران تنها باید به مدت 2 سال از زمان دریافت اقامت دائم مشروط، سرمایه خود را در پروژه سرمایه گذاری حفظ نمایند. اما باید درنظر داشت که برخی از پروژه های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را مقید می کنند که وجوه خود را به مدت مشخصی (نوعا بین 5 تا 7 سال) به پروژه تخصیص دهند.

Read More

صدور و تمدید مجوز کار برای تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی

مطابق با گزارش اداره مهاجرت و خدمات شهروندی ایالات متحده آمریکا، 125 هزار مجوز کار برای مهاجران غیرقانونی (افرادی که تحت حمایت برنامه داکا (DACA) قرار دارند) از ژانویه 2017 صادر شده یا تمدید گردیده است. این نهاد از 1 ژانویه 2017 تا 31 مارس 2017، با درخواست مجوز کار 17,275 مهاجر غیرقانونی موافقت کرده است. افزون بر این، اداره مهاجرت آمریکا با موافقت خود، مجوز کار 107,524 مهاجر غیرقانونی را برای دو سال دیگر تمدید کرده است، افرادی که پیش از این مجوز کار خود را کسب کرده بودند. علی رغم پافشاری دونالد ترامپ بر متوقف شدن برنامه داکا در کمپین انتخاباتی، مجوز کار برای تعداد کثیری از مهاجران غیرقانونی صادر شده یا مجوزهای پیشین کار تمدید شده است. برنامه داکا، برنامه ای است که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تعبیه و پیش بینی شده و به افرادی که در کودکی به طور غیرقانونی به همراه خانواده خود وارد آمریکا شده اند، امکان کار و زندگی می دهد.

Read More