ویزای U-1: قربانیان فعالیت کیفری

ویزای غیرمهاجرتی U به قربانیان جرایم خاص اختصاص داده می شود. این قربانیان باید مورد آزار فیزیکی یا روانی قرار گرفته باشند و به مأمورین دولتی یا اجرای قانون در رسیدگی یا تعقیب فعالیت کیفری کمک کنند. کنگره با تصویب قانون قربانیان قاچاق و حمایت در برابر خشونت در اکتبر 2000 (که شامل قانون حمایت از زنان مهاجر مضروب می شود)، ویزای غیرمهاجرتی U را ایجاد کرد. هدف از تصویب این قانون تقویت توان نهادهای اجرای قانون در رسیدگی و تعقیب جرایمی هم چون خشونت خانگی، آزار جنسی، و قاچاق بیگانگان بوده است ضمن اینکه از قربانیان جرایمی که به دلیل جرم مورد اذیت بسیار قرارگرفته اند و خواستار همکاری با مقامات اجرای قانون در رسیدگی یا تعقیب فعالیت کیفری هستند، حمایت شود. این قانون همچنین باعث شده نهادهای اجرای قانون بهتر به قربانیان خدمت کنند.