پرسشنامه سرمایه گذاری

اطلاعاتی که در این پرسشنامه تکمیل می گردد توسط وکیل برای ارزیابی شرایط شما برای اخذ یکی از انواع ویزاهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ارائه دقیق تر اطلاعات می تواند به ارزیابی صحیح تر کمک کرده و منجر به گرفتن راهنمایی دقیق تر شود. با این وجود در صورت در دسترس نبودن اطلاعات دقیق می توانید نزدیک ترین برآورد خود را از شرایط در فرم درج نمایید. پس از امضای قرارداد با وکیل و طی مراحل اجرایی لازم خواهد بود اطلاعات به دقت جمع آوری شده و در اختیار وکیل قرار گیرد.

برای ارزیابی شرایط خود به منظور استفاده از یکی از انواع روشهای گرفتن ویزای آمریکا با استفاده از روش سرمایه گذاری پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید:

آیا خبرنامه دفاتر حقوقی دکتر کاملی و همکاران را دریافت می نمایید؟